АЗ ПАЁМ ТО ПАЁМ

Нақшаи чорабиниҳои

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе оид ба иҷрои вазифаҳое, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2020 “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳури”зикр гардиданд.

Р/т Номгўи чорабиниҳо Муҳлат Иҷрокунандагон Масъули назорат
1. Ташкил ва баргузор намудани силсила вохўриҳо оид ба шарњу тавзењи моњияти Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маљлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2019

(Банди 1 нақ-чор Амр, банди 1 қарори шаҳр)

Мунтазам Шуъбаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, ташкилӣ ва кор бо кадрҳо, маорифи ноҳия, бахшҳои кор бо занон ва оила, кор бо ҷавонон ва варзиш, дин, танзими анъана ва ҷашну маросим Ҷабборӣ А.

Қаюмов Т.

А. Раҳмон

Саидова Ф.

Аслидинзода А.

 

2. Назорати доимии ҷанбаҳои сифатии рушди иқтисодиёт, тақвияти неруи инсонӣ, вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ бо истифода аз технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани инноватсия, баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, такмили низоми дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ ва тавсеаи иқтисодиёти рақамӣ

(Банди 2 нақ-чор Амр, банди 2 қарори шаҳр)

Мунтазам Бахши иқтисод ва савдо, Нозироти андози ноҳия Ҷабборӣ А.
3. Ҳамасола таъмин намудани суръати афзоиши воқеии маљмўи маҳсулоти минтақавӣ ба 7-8 фоиз, зиёд кардани ҳаҷми он ва ба ҳар сари аҳолӣ, ҳамзамон баланд бардоштани ҳисаи табақаи миёнаи аҳолӣ ва паст намудани сатњи камбизоатӣ

(Банди 5 нақ-чор Амр, банди 3 қарори шаҳр)

Солҳои 2020-2027 бо пешниҳоди ҳисобот њар нимсола Бахши иқтисод ва савдо, Нозироти андози ноҳия, Раёсати молия Ҷабборӣ А.
4 Истифодаи воситаҳои дастгириву ҳавасмандгардонии соҳибкорон ва бо мақсади ҷалби сармояи мустақим барои ташкили корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ, бахусус дар сохаҳои саноати сабук ва хўрокворӣ тақвият бахшидани ҳамкорӣ бо ширкатҳои ватаниву хориҷӣ

(Банди 10 нақ-чор Амр, банди 4 қарори шаҳр)

 Соли 2020 бо пешниҳоди ҳисобот  ҳар се моҳ Бахши иқтисод ва савдо, Нозироти андози ноҳия, Раёсати молия Ҷабборӣ А.
5 Баланд бардоштани малакаи соњибкорон дар самтї омода намудани наќшањои пешбурди фаолият ва тиљоративу содиротї

(Банди 21 нақ-чор Амр, банди 7 қарори шаҳр)

Њар се моњ Бахши иќтисод ва савдо, Нозироти аноз Ҷабборӣ А.
6 Истифодаи самаранок ва сарфакоронаи неруи барќ тавассути бањрабардорї аз технологияњои каммасраф, бунёди иќтидорњо ва шабакањои нави барќї, таљдиду барќарорсозии шабакањои мављуда, љорї намудани низоми муосири назорату бањисобгирї ва коњиш додани талафоти неруи барќ.

(Банди 24 нақ-чор Амр, банди 8 қарори шаҳр)

 

 

Њар се моњ

Шабакањои барќии ноњия, бахши коммуналї, манзилї, муњандисї Қаюмов Т.
7 Зимни тањияи наќшањои шањраку мањаллањо, банаќшагирии бунёди иншооти иштимоиву сайёњї ва иншооти дигар ба таври њатмї риоя намудани ќоидаву меъёрњои шањрсозї ва сохтмон, истифодаи васеи суннату унсурњои меъмории миллї ва назорати сифатї масолењи сохтмонї

(Банди 29 нақ-чор Амр, банди 9 қарори шаҳр)

Њар нимсол Шуъбаи хољагии коммуналї, бахши коммуналї, манзилї,  муњандисї, Қаюмов Т.
8 Андешидани тадбирњои зарурї љињати таъмини рушди соњаи сохтмон ва ба стандартњои муосир мутобиќ гардонидани сифати иншооти сохташаванда

(Банди 30 нақ-чор Амр, банди 10 қарори шаҳр)

Њар нимсола Бахши коммуналї, манзилї, муњандисї, бахши меъморї ва шањрсозї Қаюмов Т.
9 Назорати бунёди манзилњои истиќоматї бо риояи санъати баланди меъморї, бахотири љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бунёди хонањои зебою замонавї, таљдиду азнавсозї, тозаву озода ва ободу зебо гардонидани манзили зисти њар як оила, кўчаву хиёбон ва мањаллањои ањолинишин

(Банди 32 нақ-чор Амр, банди 11 қарори шаҳр)

Њар нимсола Бахши коммуналї, манзилї, муњандисї, бахши меъморї ва шањрсозї Ҷабборӣ А.

Қаюмов Т.

10 Тањия ва амалисозии лоињањои сармоягузорї дар самти таъмини ањолї бо оби тозаи ошомиданї ва дарёфти сарчашмањои маблаѓгузорї

(Банди 34 нақ-чор Амр, банди 12 қарори шаҳр)

Њар се моњ Шуъбаи хољагии коммуналї, бахши коммуналї, манзилї, муњандисї Ҷабборӣ А.

Қаюмов Т.

11 Ташкили гармхонаву сардхонањо, бењтар намудани таъминоти бозори истеъмолї бо мањсулотї хушсифати ватании аз лињози экологї тоза, коркарди мањсулот ва афзоиш додани њаљми содирот

(Банди 40 нақ-чор Амр, банди 13 қарори шаҳр)

Њар се моњ Бахши иќтисод ва савдо Ҷабборӣ А.
12 Андешидани тадбирњо љињати рушди соњаи саёњї ва њунарњои мардумї, бунёд ва бењтар намудани шароити инфрасохтори сайёњї, баланд бардоштани сатњи сифати хизматрасонї

(Банди 41 нақ-чор Амр, банди 14 қарори шаҳр)

Њар нимсола Шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеа, МД њунарњои мардумии ноњия Ҷабборӣ А.

Саидова Ф.

13 Дар њамаи зинањои тањсилот баргузор намудани олимпиадањои  ноњиявї аз фанњои табиатшиносї, даќиќ, риёзї ва аз лињози моддиву маънавї њавасмандгардондани ѓолибони озмунњои мазкур

(Банди 53 нақ-чор Амр, банди 15 қарори шаҳр)

Мунтазам Шуъбаи маорифи ноњия Саидова Ф.
14 Вусъат бахшидан ба маракаи бунёди муассисањои таълимї ва боѓчаву кўдакистонњо

(Банди 54 нақ-чор Амр, банди 16 қарори шаҳр)

2020-2021 Шуъбаи маорифи ноњия, бахши коммуналї, манзилї, муњандсисї, бахши меъморї ва шањрсозї Ҷабборӣ А.

Қаюмов Т.

Саидова Ф.

15 Андешидани тадбирњо дар самтї риоя ва иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон” дар муассисањои тањсилоти миёна ба таври васеъ ба роњ мондани омўзиши забонњои тољикї ва русиву англисї”

(Банди 56 нақ-чор Амр, банди 17 қарори шаҳр)

Њар нимсола Шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеа, шуъбаи маорифи ноњия Саидова Ф.
16 Баланд бардоштани завќи мутолиаи китоб миёни љомеа, махсусан наврасону љавонон, баланд бардоштани сатњу сифати таълим, савияи донишу марифатнокии хонандагон

(Банди 57 нақ-чор Амр, банди 18 қарори шаҳр)

Мунтазам Шуъбаи маорифи ноњия, шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеа, бахшњои кор бо љавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила Саидова Ф.
17 Њамасола баргузор кардани озмуни “Фурўѓи субњи доної …” аз рўи се самт: якум- миёни тарбиятгирандагону хонандагони муассисањои томактабї ва тањсилоти миёнаи умумї, дуюм- тањсилоти ибтидої, миёна ва олии касбї ва сеюм-дар байни калонсолон

(Банди 58 нақ-чор Амр, банди 19 қарори шаҳр)

Њар сол Шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеа, шуъбаи маориф, бахши фарњанг, бахши кор бо љавонон ва варзиш, бахши кор бо занон ва оила Саидова Ф.
18 Зиёд намудани чопи китобњои бадеї, миёни калонсолону хонандагон љорї кардани мутолиаи на камтар аз панљ китоби бадеї дар як сол ва њифзи асарњои манзуму мансури адибони гузаштаву муосир

-(мутолиаи ќитоб аз љониби кормандони МИЊД ноњия рўзњои душанбе соати 9 то 10 ва љумъа соати 13:00 то 14:00)

(Банди 59 нақ-чор Амр, банди 20 қарори шаҳр)

 

 

Мунтазам

Шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеа, шуъбаи маориф, бахши фарњанг, бахши кор бо љавонон ва варзиш, бахши кор бо занон ва оила, иќтисод ва савдо Ҷабборӣ А.

Саидова Ф.

19 Афзоиш додани њаљми маблаѓњои зарурї барои зиёд кардани фонди китоби китобхонањои соњавї ва муассисањои тањсилоти умумї

(Банди 60 нақ-чор Амр, банди 21 қарори шаҳр)

Мунтазам Раёсати молия, шуъбаи морифи ноњия Ҷабборӣ А.

Саидова Ф.

20 Ташкил намудани китобхонањои идоравї ва таъмин кардани онњо бо китобњои шоирону нависандагони шинохтаи тољик ва љањон

(Банди 61 нақ-чор Амр, банди 22 қарори шаҳр)

То охири сол Шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеа, шуъбаи маориф, бахши фарњанг, бахши кор бо љавонон ва варзиш, бахши кор бо занон ва оила, иќтисод ва савдо ва дигар корхонаву муассисањо Ҷабборӣ А.

Саидова Ф.

21 Таъмини рушди устувори муассисањои соњаи фарњанг, таљдиди инфрасохтору тањкими пояњои моддиву техникии онњо, тарбияи кадрњои соња, ташаккули эљодиёти халќ, истифодаи самарабахши неруи фарњангї ва маънавии миллат

(Банди 65 нақ-чор Амр, банди 23 қарори шаҳр)

Њар нимсола Бахши фарњанг дар якљогї бо сохторњои далдор Саидова Ф.
22 Тањти сарпарастии Президенти мамлакат њамасола баргузор намудани даврњои ноњиявї ва шањрии озмуни љумњурияви “Тољикисто-Ватани азизи ман”

(Банди 66 нақ-чор Амр, банди 24 қарори шаҳр)

Њар сол Шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеа

Бахши фарњанг

Саидова Ф.
23 Зери назорати ќатъї ќарор додани фаъолияти муассисањои тиббї ба ањолї, давра ба давра ба роњ мондани курсњои бозомўзї дар миёни њамаи зинањои кадрии соња

(Банди 68 нақ-чор Амр, банди 25 қарори шаҳр)

Њар семоња Шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеа, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноњия Саидова Ф.
24 Омодагї ва дар сатњи баланд баргузор намудани  чорабинии баруйхатгирии ањолї, фонди манзил ва самаранок истифода бурдани маблаѓњои ба ин маќсад људошуда

(Банди 69 нақ-чор Амр, банди 26 қарори шаҳр)

Соли 2020 Бахши омори ноњия Ҷабборӣ А.
25 Дар муддати панљ соли оянда ба касбу њунаромўзї љалб намудани шањрвандони аз 18-сола боло ва андешидани тадбирњои мушаххас љињати саросар соњибкасб кардани ањолї

(Банди 70 нақ-чор Амр, банди 27 қарори шаҳр)

2020-2025 бо пешнињоди њисобот њар нимсола Шуъбаи Агентии шуѓли ањолї дар ноњия, бахши њифзи иљтимоии ањолї Ҷабборӣ А.
26 Бењтар намудани сифати тањсилот ва касбомўзї дар муассисањои таълимї, таъсис додани мањфилњои њунаромўзї ва бо шуѓл таъмин кардани сокинони ноњия, бахусус занону духтарон

(Банди 72 нақ-чор Амр, банди 28 қарори шаҳр)

Њар семоња Шуъбаи маорифи ноњия, шуъбаи Агентии шуѓли ањолї дар ноњия, бахши кор бо занон ва оила Ҷабборӣ А.

Саидова Ф.

27 То љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатї барои сокинони кишвар њар сол ташкил кардани на кам аз 31 њазор љойи кории нав  ва паст намудани шиддати муњољирати мењнатї

-муайян намудани њиссаи ноњия барои ташкили љои кори нав ва иљрои сифатноки он

(Банди 73 нақ-чор Амр, банди 29 қарори шаҳр)

2020-2021 Шуъбаи Агентии шуѓли ањолї дар ноњия Ҷабборӣ А.
28 Бо љалби сохторњои давлатї ва соњибкорону шахсони саховатманд дастгирї кардан ва расонидани кумак ба оилањои камбизоат, ятимону шахсони имконияташон мањдуд, бемори барљомонда, бепарасторон ва шахсони эњтиёљманд.

(Банди 74 нақ-чор Амр, банди 30 қарори шаҳр)

Њар се моњ Бахши њифзи иљтимоии ањолї, бахши дин, танзими анъана ва љашну маросим Ҷабборӣ А.

Саидова Ф.

29 Андешидани чорањои љињати амалишавии фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 1999, №5 “Дар бораи тадбирњои баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа”, љалби занону бонувони лаёќадманд ба вазифањои давлативу роњбарї ва дастгирии ташабуссњои созандаи онњо

(Банди 80 нақ-чор Амр, банди 31 қарори шаҳр)

Мунтазам Бахши кор бо занон ва оила дар њамкорї бо сохторњои далдор Саидова Ф.
30 Андешидани чорањои иловагї љињати таъмини  риояи ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзиму анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон” ва “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”

(Банди 81 нақ-чор Амр, банди 32 қарори шаҳр)

Њар семоња Шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеа, шуъбаи маориф, бахши дин, танзими анъана ва љашну маросим, бахши фарњанг, бахши кор бо љавонон ва варзиш, бахши кор бо занон ва оила Саидова Ф.
31 Баргузор  кардани мусобиќањои гуногун аз рўи њама намуди варзиш ва ба ин восита оммавї гардонидани варзиш

(банди 84 нақ-чор Амр, банди 33 қарори шаҳр)

Мунтазам Бахши кор бо љавонон ва варзиш дар якљоягї бо сохторњои дахлдор Саидова Ф.
32 Ташкили шароити мусоид ба комиссияњои интихоботї љињати баргузории интихоботи Маљлиси Олї, Маљлисњои мањаллии вакилони халќ, таъмини иштироки фаъолонаи шањрвандон дар ин маъракаи сиёсї, ба таври љиддї баррасї намудани мутобиќати номзадњо ба талаботи ќонунгузорї

(банди 86 нақ-чор Амр, банди 34 қарори шаҳр)

 

Соли 2020

Шуъбаи ташкилї ва кор бо кадрњо Аслидинзода А.
33 Пешгирии амалњои ташвиќу тарѓибии тундгароии динї, њидоят намудани љавонон ба њушёриву зиракї, тарбия кардани онњо дар рўњияи садоќат ба халќу ватан ва эњтиром ба арзишњои умумиинсонї

(банди 87 нақ-чор Амр, банди 35 қарори шаҳр)

Њар нимсола Шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеа, шуъбаи маориф, бахши фарњанг, бахши кор бо љавонон ва варзиш, бахши кор бо занон ва оила Саидова Ф.
34 Интихобу љобаљогузории дурустї кадрњо дар маќомоти давлатї аз њисоби занону љавонони фаъол, соњибкасбу забондон, тарбияи онњо дар рўњияи поквиљдонї ва муносибати боэњтиром бо шањрвандон

(банди 91нақ-чор Амр, банди 36 қарори шаҳр)

Мунтазам Шуъбаи ташкилї ва кор бо кадрњо Аслидинзода А.
35 Андешидани чорањои зарурї љињати таъмини фаъолияти босамари Раёсати Тољикистон дар хазинаи байналмилалии “Наљоти бањри Арал” ва њамоиши “Ќалби Осиё-раванди Стамбул” оид ба Афѓонистон, инчунин баргузории конфронси байналмилалии сатњи баланд оиди амалисозии ташаббуси чоруми глобалии Тољикистон- дањсолаи байналмилалии амал “об барои рушди устувор, 2018-2028”.

Омодагии њамаљониба ба баргузории чорабинињои вобаста ба раёсати Тољикистон дар Созмони Њамкории Шанхай (СЊШ) ва Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї (СААД)

(банди 94 нақ-чор Амр, банди 37 қарори шаҳр)

2020-2022 Воњидњои сохтории дастгоњи Раиси ноњия  ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия Ҷабборӣ А.

Қаюмов Т.

А. Раҳмон

Саидова Ф.

Аслидинзода А.

36 Чун неъмати муќаддаси њаёт гиромї доштан ва њимоя кардани истиќлолу озодии давлати тољикон, тањкими пояњои давлати миллї, амалї намудани корњои ободонї, бунёди корхонањои хурду бузург, муњайё кардани љойњои кории нав ва бењтар намудани  сатњи некўањволии мардум

(банди 96 нақ-чор Амр, банди 38 қарори шаҳр)

Мунтазам Воњидњои сохтории дастгоњи Раиси ноњия  ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия Ҷабборӣ А.

Қаюмов Т.

А. Раҳмон

Саидова Ф.

Аслидинзода А.

 

 

    Нишондиҳандаҳои иктисодӣ ва иҷтимоии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар моҳҳои январ-июн  (6 моҳа) солҳои 2018 ва 2019 аз Паём то Паём нишон дода мешавад

 

Воҳиди ченак Январ-ноябри с.2019 Январ-ноябри с.2018 Январ-июн с.2018 бо ҳисоби фоиз (%) ва индекси нархҳо  нисбат ба январ-июн с.2018

Фарқият

(+,-)

Шумораи аҳолӣ (то 01.07.с. 2019) ҳаз. нафар 163,7 161,0 101,6 +2,7
Шумораи таваллудшудагони ба қайд гирифташуда) (то 01.07.с.2019) нафар 1310 1271 103,0 +39
Шумораи фавтидагони ба қайд гирифташуда) (то 01.07.с. 2019) нафар 243 223 109,0 +20
Афзоиши табиӣ аҳолӣ нафар 1067 1048 102,0 +19
Шумораи ҳайати рўихатии кормандон нафар 46648 44384 105,1 +2264
Музди миёнаи меҳнат сомонӣ 2578,5 2442,76 108,6 +135,74
ҶСК «Тоҷик Эйр» ҳаз. сомонї 3362,9
Шумораи ҷойҳои нави корӣ ба ҳолати 01.08.2019 нафар 2953 5186    -2223
САНОАТ
Шумораи корхонаҳои саноатӣ адад 101 95 106,3 +6
Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, якҷоя бо нерӯи барқ, газ, гармӣ ва обтаьминкунӣ (кор, хизмат) ҳаз. сомонӣ 236958,1 199502,8 116,7     +37455,3
Шумораи коргарон дар корхонаҳои саноатӣ нафар 1816 2049 88,6 -233
Музди миёнаи моҳонаи ҳар як истеҳсолчӣ сомонӣ 928 865 107,3 +63
Маҳсулнокии меҳнати ҳар коргар сомонӣ 106600 69319 153,8 +37281
СОХТМОНИ АСОСӢ
Шумораи корхонаҳои сохтмонии фаъолияткунанда адад 43 45 95,5 -2
Сармояи асосӣ иҷро карда шудааст (аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоядиҳӣ) бо фоиз) ҳаз. сомонӣ 366703,5 288966,9 126,9 +77736,6
Ба кор андохта шуд:    
— фондҳои асосӣ (бо нархҳои амалкунанда) ҳаз. сомонӣ 133660,1 118703,4 112,6 +14956,7
— хонаҳои истиқоматӣ метри мураббаъ 22011 17482 125,9 +4529
-Мактабҳои таҳсилоти умумӣ ҷойи талаба 1280 +1280
НАҚЛИЁТ
Шумораи муассисаҳои нақлиётӣ адад 8 8 100 0
Бор кашонда шудааст ҳаз. тонна 2125,4 3595,0 59,1 -1469,6
Мусофир кашонида шудааст ҳаз. нафар 38858,3 34439,8 112,8 +4418,5
САВДО
Шумораи корхонаҳои соҳаи савдо адад 187 190   98,4 -3
Ҳаҷми умумии гардиши савдои яклухт, чакана ва таъмири автомобилҳо бо нархҳои муқоисавӣ) млн. сомонӣ 1683,5 1594,2 105,6 +89,3
ХИЗМАТРАСОНИИ ПУЛАКӢ
Шумораи муассисаҳои хизматрасонӣ адад 187 190 98,4 -3
Хизматрасонии пулакӣ (дар ҳамаи соҳаҳои хизматрасонӣ) бо нархҳои муқоисавӣ) млн. сомонӣ 2002,5 1967,4 101,7 +35,1
 
  Нишондиҳандаҳои иктисодӣ ва иҷтимоии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар моҳҳои январ-ноябри  (11 моҳа) солҳои 2017 ва 2018 аз Паём то Паём нишон дода мешавад

 

Воҳиди ченак Январ-ноябри с.2018 Январ-ноябри с.2017 Январ-ноябри с.2018 бо ҳисоби фоиз (%) ва индекси нархҳо  нисбат ба январ-ноябри с.2017

Фарқият

(+,-)

Шумораи аҳолӣ (то 01.10.с. 2018) ҳаз. нафар 161,6 159,0 101,6 +2,6
Шумораи таваллудшудагони ба қайд гирифташуда) (то 01.10.с.2018) нафар 1868 1933 96,6 -65
Шумораи фавтидагони ба қайд гирифташуда) (то 01.10.с. 2018) нафар 350 375 93,3 -25
Афзоиши табиӣ аҳолӣ нафар 1518 1558 97,4 -40
Шумораи ҳайати рўихатии кормандон нафар 45431 42108 107,9 +3323
Музди миёнаи меҳнат сомонї 2443,76 2249,93 108,6 +193,83
Қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат ҳаз. сомонї 1042,8 -1042,8
Шумораи ҷойҳои нави корӣ ба ҳолати 01.10.2018 нафар 4119 (иҷроиш то 9-моҳа) 5186 (нақшаи солона) 79,4   -1067
САНОАТ
Шумораи корхонаҳои саноатӣ адад 95 107 88,8 -12
Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, якҷоя бо нерӯи барқ, газ, гармӣ ва обтаьминкунӣ (кор, хизмат) ҳаз. сомонӣ 282457,1 258994,2 106,8     +23462,9
Шумораи коргарон дар корхонаҳои саноатӣ нафар 2049 2159 99,5 -110
Музди миёнаи моҳонаи ҳар як истеҳсолчӣ сомонӣ 916 765 119,7 +151
Маҳсулнокии меҳнати ҳар коргар сомонӣ 137851 119960 114,9 +17891
СОХТМОНИ АСОСӢ
Шумораи корхонаҳои сохтмонии фаъолияткунанда адад 56 49 114,3 +7
Сармояи асосӣ иҷро карда шудааст (аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоядиҳӣ) бо фоиз) њаз. сомонї 603888,8 406270,4 148,6 +197618,4
Ба кор андохта шуд:    
— фондҳои асосӣ (бо нархҳои амалкунанда) ҳаз. сомонӣ 191116,6 243761,1 78,4. -52644,5
— хонаҳои истиқоматӣ метри мураббаъ 17486 68435 25,6 -50949
-Мактабҳои таҳсилоти умумӣ ҷойи талаба 1280 +1280
НАҚЛИЁТ
Шумораи муассисаҳои нақлиётӣ адад 8 7 114,3 +1
Бор кашонда шудааст ҳаз. тонна 3877,3 3881,5 99,9 -4,2
Мусофир кашонида шудааст ҳаз. нафар 49553,0 42313,4 117,1 +7239,6
САВДО
Шумораи корхонаҳои соҳаи савдо адад 190 158   120,2 +32
Ҳаҷми умумии гардиши савдои яклухт, чакана ва таъмири автомобилҳо бо нархҳои муқоисавӣ) млн. сомонї 2168,2 1160,5 152,3 +1007,7
ХИЗМАТРАСОНИИ ПУЛАКӢ
Шумораи муассисаҳои хизматрасонӣ адад 328 307 106,8 +21
Хизматрасонии пулакӣ (дар ҳамаи соҳаҳои хизматрасонӣ) бо нархҳои муқоисавӣ) млн. сомонӣ 2989,0 2455,2 114,8 +533,8